Kedlubňa

Pravidlá používania servera kalerab.sk

Úvodné ustanovenia

Server kalerab.sk (dalej len "server") je verejný internetový server poskytujúci svojim užívateľom rôzne služby. Prevádzkovateľom serveru je ARTillery s.r.o. Služby sú poskytované jednotlivcom ako aj firmám (ďalej len "užívatelia") na komerčné aj nekomerčné účely zdarma, pokiaľ nie je uvedené inak v dodatkoch k týmto pravidlám.(ďalej len "prevádzkovateľ"). Povinnosti serveru ako aj používateľov sú uvedené v týchto pravidlách. Používatelia, ktorí nesúhlasia s týmito pravidlami, nesmú používat tento server. V prípade registrovaných užívateľov majú tieto pravidlá charakter záväznej právnej zmluvy medzi užívateľom a prevádzkovateľom.

Registrácia

Registrácia užívateľa nie je povinná, je však nutná pre využívanie určitých služieb, čo je užívateľovi oznámené pred o použitie takejto služby. Užívateľ zodpovedá za pravdivosť a úplnosť informácíi, ktoré sú vyžadované pri registrácii. Registrovaný užívateľ je povinný v prípade zmeny údajov tieto opraviť, a to do 14 dní od okamihu, keď zmena nastala.

Registráciu si nemôže zrušit sám používateľ. Registráciu môže zrušiť iba prevádzkovateľ a to iba v týchto prípadoch:

1) ak užívateľ porušuje tieto pravidlá používania

2) ak sa užívateľ jeden rok neprihlási do systému

3) na vlastnú žiadosť užívateľa

Aj po zrušení registrácie si ponecháva prevádzkovateľ právo udržiavať na serveri všetky informácie, zadané užívateľom, alebo automaticky zaznamenané o užívateľovi v súvislosti s prevádzkou servera, po neobmedzene dlhú dobu.

Po zrušení registrácie v systéme zostávajú aj všetky užívateľove zásahy do servera, napríklad príspevky v diskusných fórach a podobne.

Ochrana súkromných údajov

Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať žiadne súkromné údaje o užívateľovi tretej strane. Súkromnými údajmi sa chápu všetky údaje, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným užívatelom. Prevádzkovateľ má právo poskytnút logy ďalším užívateľom, ako aj oprávneným orgánom v prípade porušenia podmienok.

Na zobrazovanie reklám návštevníkom našich webových stránok využívame služby reklamných spolocností tretej strany. Tieto spolocnosti môžu použit informácie (neobsahujúce vaše meno, adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne císlo) o vašich návštevách na týchto a iných webových stránkach s cielom poskytnút reklamy o tovaroch a službách, ktoré vás zaujímajú.

Povinnosti užívateľa

Užívateľ sa nesmie správať voči ostatným užívatelom v rozpore s dobrými mravmi. Užívateľ nesmie zahlcovať server a brániť tak ostaným užívateľom v prístupe k službám servera. Užívateľ nesmie obťažovať ostatných užívateľov.

Užívatel si nebude nárokovať žiadne autorské honoráre za pridané príspevky, okrem prípadu, keď tak ustanoví špeciálna dohoda medzi prevádzkovateľom a užívateľom.

Užívateľ zodpovedá za obsah svojich príspevkov, taktiež zodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva a iných práv ktoré by svojimi príspevkami mohol porušiť.

Užívateľ sa nebude pokúšať prihlásiť ako iný užívateľ a ani inak poškodzovať ďalších užívateľov servera alebo prevádzkovateľa servera.

Užívateľ nesmie propagovať na serveri konkurenčné služby alebo používať služby na nelegálne účely.

Povinnosti prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ sa zrieka akýchkoľvek povinností voči používateľom pri službách servera. Povinnosti prevádzkovateľa pri platených službách sú upravené v dodatkoch danej služby k týmto pravidlám.

Záruky prevádzkovateľa

Užívateľ súhlasí s používaním serveru na svoje vlastné riziko. Prevádzkovateľ neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti a bezchybnej činnosti servera. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkolvek škodu, ktorá by mohla byt užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb servera. Pri platených sužbách sa prevádzkovateľ zaväzuje nahradiť úžívateľovi výpadok či chybnú funkčnosť služby bezplatnou prevádzkou takejto služby po dobu nižšiu či zhodnú s dobou výpadku, alebo kompenzáciu inou formou na základe dohody medzi užívateľom a prevádzkovateľom, maximálne však do výšky zodpovedajúcej pomernej cene doby výpadku a cene služby.

Práva prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ má právo prerušit činnost servera na dobu určitú, neurčitú alebo navždy. Taktiež má prevádzkovateľ právo odstavit server bez udania dôvodu a bez upozornenia, okrem platených služieb. V prípade platených služieb má prevádzkovateľ právo odstaviť server po upozornení užívateľa. Odstavenie servera sa považuje pre účely záruk za výpadok služby.

Platené služby

Platené služby sú poskytované za týchto všeobecných pravidiel. Ak si platená služba vyžaduje vlastné pravidlá, sú riešené formou dodatku k týmto všeobecným pravidlám, užívateľ sa s nimi musí oboznámiť a súhlasiť s nimi, inak nemôže príslušnú službu používať. Dodatky k pravidlám u platených služieb ako aj cenníky služieb sú dostupné na serveri.

Reklama na serveri

Užívateľ sa zaväzuje, že nebude robit nič v snahe odstrániť alebo zabrániť zobrazovaniu reklamy zo servera. Užívateľ súhlasí, že mu bude táto reklama zobrazovaná. Užívateľ tiež súhlasí s rozposielaním reklamných e-mailov.

Zmena podmienok

Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek upraviť tieto pravidlá a používateľ sa zaväzuje tieto pravidlá naďalej dodržovať. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že sa pokúsi užívateľa upozorniť na skutočnosť, že nastala zmena pravidiel hneď po zverejnení zmeny na serveri. V prípade, že užívateľ so zmenou nesúhlasí, prestane používat služby servera.

Záverečné ustanovenia

Užívatelia sú povinný dodržiavat právne normy krajiny v ktorej sa nachádzajú ako aj právne normy SR. V prípade porušenia právnych noriem alebo podmienok uvedených v týchto pravidlách môže prevádzkovatel poskytnút všetky dostupné informácie o užívatelov oprávneným orgánom.

 
Prítomní užívatelia:
© Kalerab.sk. Autorské práva vyhradené. Stránka bola vygenerovaná za 0.01 sec.
Partneri stránky: E-Horoskopy TopDovolenka