Darovacia zmluva

 

Užívateľ servera kalerab.sk - anonymný užívateľ,
ďalej len "darca",

a

prevádzkovateľ servera ARTillery, s.r.o,
zaregistrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 31281/B,
ďalej len "obdarovaný",

uzatvárajú túto darovaciu zmluvu

 

1. Predmet darovania

Predmetom darovania je dobrovoľný finančný príspevok, ďalej len "dar". Darca prevedie dar bezhotovostným prevodom v prospech účtu obdarovaného. Obdarovaný smie použiť dar iba na úhradu preukázateľných nákladov vyplývajúcich z prevádzkovania servera kalerab.sk (ďalej len "prevádzkové náklady"). Ak je darca registrovaným užívateľom servera kalerab.sk (ďalej len "registrovaný užívateľ") a súhlasí s tým, aby bol zaradený do zoznamu zverejňovaných darcov, bude mu pridelený jednoznačný variabilný symbol, ktorý musí použiť pri darovaní.

2. Zverejňovanie informácií

Obdarovaný sa zaväzuje zverejňovať na serveri kalerab.sk celkovú výšku prijatých darov za daný kalendárny mesiac, ako aj celkovú sumu, ktorá bola v danom kalendárnom mesiaci použitá na úhradu prevádzkových nákladov, najneskôr do 30 dní od uplynutia daného kalendárneho mesiaca. Obdarovaný sa tiež zaväzuje zverejniť zoznam darcov, alebo označiť registrovaných užívateľov ako darcov, v prípade že s tým súhlasili a splnili súvisiaci postup darovania v bode 1. tejto darovacej zmluvy.

3. Záverečné ustanovania

Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni za nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a s jej obsahom súhlasia. Zmluva je k dispozícií v elektronickej forme a je zverejnená na serveri kalerab.sk.